Машиноместо, 20 м²
900000
13846
Черкесск
 Гараж, 30 м²
200000
3077
Казань
 Гараж, 21 м²
1300000
20000
Южно-Сахалинск
Гараж, 20 м²
200000
3077
Челябинск
 Гараж, 24 м²
250000
3846
Челябинск
 Гараж, 18 м²
300000
4615
Челябинск
Гараж, 20 м²
80000
1231
Майкоп
 Гараж
70000
1077
Архангельск
 Гараж, 18 м²
65000
1000
Архангельск
Гараж, 20 м²
1175000
18077
Грэсовский
 Гараж, 17 м²
260000
4000
Астрахань
 Гараж, 15 м²
35000
538
Астрахань
Гараж
250000
3846
Астрахань
 Гараж, 20 м²
100000
1538
Махачкала
 Машиноместо, 12 м²
250000
3846
Киров
 Машиноместо, 25 м²
700000
10769
Киров
Гараж, 23 м²
430000
6615
Киров